• Szkoła na przestrzeni lat

   • 1954 – 2004

    Dzieje szkół podstawowych w Tujsku i Rybinie są ściśle ze sobą powiązane i sięgają czasów powojennych. W tym okresie Żuławy były w większości zalane wodą i opustoszałe. Zasiedlali je repatrianci ze wschodu oraz mieszkańcy centralnej Polski. Życie tu trzeba było organizować od początku, osuszać pola, naprawiać wały przeciwpowodziowe. Zakładaniem szkół zajęli się nauczyciele, którzy przybyli z różnych stron Polski z tzw. nakazu pracy.

   • 1 września 1954r.

    W wyniku starań mieszkańców Tujska została otwarta czteroklasowa szkoła podstawowa. Organizatorem, kierownikiem i jedynym nauczycielem był pan Tadeusz Szlajs. Przybył z miejscowości Marynowy, gdzie już od 10 stycznia 1946 r. kierował tamtejszą szkołą. Nowa placówka mieściła się w budynku byłej szkoły niemieckiej. Kancelarię zorganizowano w mieszkaniu kierownika. Zajęcia prowadzono w jednej izbie lekcyjnej, a nauka odbywała się na dwie zmiany. Jedynym wyposażeniem była tablica i stare biurko. Brakowało ławek, więc uczniowie siedzieli na podłodze. Ośmioro starszych uczniów nadal uczęszczało do szkoły w Rybinie.

     

    Klasa I z wychowawcą Tadeuszem Szlajsem

     

   • Rok szkolny 1955/56

    Do pracy został przyjęty drugi nauczyciel. Była to pani Helena Charytoniuk, po mężu – Schoenrock. Uruchomiono wówczas drugą izbę lekcyjną. Nauka odbywała się w klasach łączonych: I-II i III-IV.

     

    Zofia Kubica i Helena Charytoniuk przy starej szkole tzw. „ambasadzie”

   • Rok szkolny 1956/57

    Podjęto decyzję o utworzeniu siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Tujsku. Ponieważ trzeba było koniecznie zwiększyć ilość izb lekcyjnych, do dyspozycji szkoły oddano drugi budynek, w którym dotychczas mieściło się przedszkole. W tym roku rozpoczęli prace Zofia i Stanisław Kubicowie oraz pani Anna Brdak, obecnie – Łepecka. W związku z przejściem pana Tadeusza Szlajsa do pracy w Wydziale Oświaty w Nowym Dworze Gdańskim, kierownictwo objął młody i pełen zapału pan Stanisław Kubica.

    Klasa VII z wychowawczynią Zofią Kubicą 

 • Rok szkolny 1961/62

  W czasie pobytu Melchiora Wańkowicza na Żuławach, w związku z cyklem reportaży na temat Ziem Odzyskanych, pisarz gościł również w Tujsku. Spotkał się z gronem pedagogicznym, podziwiał naszą szkołę. Zostało to opisane w jego książce pt. „Walczący Gryf”.

  Szkoły wszędzie już stoją. Pan Szlajs, przybywszy w październiku, odbył pierwszą lekcję 10 stycznia 1946 r. Jedyna pomoc szkolna, jaką na razie rozporządzał, to poniemiecka mapa Europy Środkowej. Dwa razy w miesiącu wyprawiał się z plecakiem droga jakże okólną, bo mostów ani promów nie było – przez Tczew do Gdańska po prowiant. Gdy szła kra, i ta droga była odcięta.

  Jadę obejrzeć szkołę w Tujsku. Nowoczesny budynek. Młody kierownik, Stanisław Kubica, żonaty z nauczycielką. Przyjechali ze Śląska w 1953 r. jako narzeczeni. Pokazują mi z dumą bibliotekę, liczne preparaty, pomoce naukowe. Sam bym chciał bliżej się przyjrzeć tym szkieletom różnych zwierzątek, tym preparatom – przekrojom różnych organizmów. Ładny zbiór książek- informatorów o charakterze encyklopedycznym."

  Rok szkolny 1963/64

  Władze oświatowe podjęły decyzję o zmianie systemu kształcenia. Klasy I-V zostały objęte programem ośmioklasowej szkoły podstawowej. Pierwsi ośmioklasiści opuścili mury szkoły 17 czerwca 1967 r.

  22 czerwca 1968 r.

  Na emeryturę przeszedł pierwszy kierownik szkoły w Tujsku pan Tadeusz Szlajs. Z powodu braku nauczycieli pracował jednak nadal w niepełnym wymiarze. Na emeryturę odszedł ostatecznie w 1972 roku.

   • Rok szkolny 1968/69

    Kierownikiem szkoły został pan Stefan Furman. Rok ten zapoczątkował liczne zmiany kadrowe. W tym, jak i następnych latach zatrudnionych zostało wielu młodych nauczycieli.

     

     

    1971 r. Stefan Czarnogórski z klasą VII w gabinecie języka polskiego

 • Rok szkolny 1974/75

  Utworzono klasopracownię do zajęć praktyczno-technicznych i języka polskiego, w której umieszczono bibliotekę.

  Rok szkolny 1975/76

  Rok szkolny rozpoczął się 21 sierpnia. Wszedł w życie Kodeks Praw i Obowiązków Ucznia.

  Rok szkolny 1976/77

  Opracowano ceremoniał szkolny. Cotygodniowe apele miały rozpoczynać się piosenką pt. „Ukochany kraj”. Lekcje rozpoczynały się hasłem: „Ojczyźnie – nauka i praca”, kończyły: „Ojczyźnie – serca, myśli i czyny”.

   • Rok szkolny 1977/78

    Zmniejszająca się w obu szkołach liczba uczniów spowodowała połączenie tych placówek. Powstała organizacyjnie jedna szkoła licząca 238 uczniów. Dyrektorem został pan Jan Witaszek Grono pedagogiczne liczyło 13 nauczycieli. Klasy I-III uczyły się w Rybinie, a klasy IV-VIII w Tujsku. Nowa organizacja szkoły spowodowała konieczność dowożenia uczniów do szkół  i przewożenia nauczycieli na zajęcia. W każdej placówce otwarto świetlicę i zorganizowano dożywianie. Oba budynki szkolne ulegały powoli technicznej degradacji, były ciasne, mało funkcjonalne, bez zaplecza sanitarnego. W połowie lat osiemdziesiątych pojawiła się pierwsza koncepcja unowocześnienia istniejącej szkoły, która nie spełniała już współczesnych wymogów.

    Stefan Czrnogórski, Danuta Ozdarska, Krystyna Kwiecień, Irena Mikulska, Danuta Kłos, Janina Rokicka, Teresa Haftkowska, Wacław Prud z uczniami

 • Rok 1988

  Gminne władze samorządowe podjęły decyzję o rozbudowie szkoły w Tujsku. W roku następnym opracowana została dokumentacja techniczna, pośpiesznie kupowano pierwsze materiały, żeby uciec przed galopującą inflacją. Prace budowlane rozpoczęto w 1990 roku.

  1 stycznia 1991r.

  Utworzono Ośrodki Oświatowe – do szkoły Tujsk-Rybina włączono przedszkole w Chełmku.

  1 lipca 1993r.

  W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objął mgr inż. Piotr Piechnik.

  16 sierpnia 1993 r.

  Przekazany został do użytku rozbudowany i zmodernizowany obiekt szkolny, jednocześnie rozpoczęto następny etap – budowę sali gimnastycznej.

  1 września 1993 r.

  Pierwszy dzień nauki w nowej szkole. Szkoła liczyła 280 uczniów dwa oddziały sześciolatków i dwie klasy pierwsze nadal umieszczone były w szkole w Rybinie. Grono pedagogiczne liczyło 21 nauczycieli.

  14 października 1993 r.

  Nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie nowej szkoły, w którym udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Elblągu, władze gminy Stegna, nauczyciele pracujący tu przed laty i absolwenci.

  Wrzesień 1995 r.

  Oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna. Wszystkie oddziały umieszczone zostały w Tujsku. Budynek szkoły w Rybinie został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy.

  Styczeń 1999 r.

  Weszła w życie reforma administracyjna naszego państwa. Znaleźliśmy się w województwie pomorskim, powstał powiat nowodworski. Dyrektor Piotr Piechnik objął stanowisko w-ce starosty.

  Zaczęła także obowiązywać ustawa o systemie oświaty wprowadzająca reformę ustroju szkolnego. W wyniku zmian     w oświacie po szkole podstawowej miał być wprowadzony po szkole podstawowej nowy etap kształcenia – gimnazjum.

  2 luty 1999 r.

  W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tujsku została powołana mgr Barbara Piechnik.

  30 kwietnia 1999 r.

  Uchwałą Rady Gminy w Stegnie utworzono Zespół Szkół w Tujsku, w skład którego od 1 września 1999 roku miały wejść szkoła podstawowa i gimnazjum.

   • Czerwiec 1999 r.

    Na zasłużoną emeryturę przeszła pani Teresa Haftkowska, która przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły.

     

     

    Czerwiec 1999 – pożegnanie pani Teresy Haftkowskiej

 • 1 września 1999 r.

  Wchodzi w życie reforma szkolna. W nowopowstałym Zespole Szkół w Tujsku obowiązkiem szkolnym objęto 101 uczniów szkoły podstawowej, były to po 2 oddziały klas V, VI i VIII.    76 uczniów gimnazjum rozpoczęło naukę w czterech klasach pierwszych. Obwód szkoły obejmował następujące miejscowości: Stegna, Stegienka Osada, Popowo, Rybina, Tujsk, Junoszyna, Chorążówka, Głowica, Chełmek, Nowotna, Szkarpowa, Wybicko, Świerznica, Stobiec. Uczniowie dowożeni są autobusami szkolnymi. Grono pedagogiczne liczyło 21 nauczycieli.

  Szkoła otrzymała pierwsza pracownie internetową.

  6 grudnia 1999 r.

  Dzięki staraniom rodziców uczniów i grona pedagogicznego powołana została pierwsza w gminie Stegna Rada Szkoły przy Zespole Szkół w Tujsku. W jej skład weszli w równej liczbie: nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli – A. Dawidowicz, D. Majewska, W. Borowiak, rodzice wybrani przez ogół rodziców – H. Kulka – przewodniczący, B. Bugaj, J. Staroń i uczniowie wybrani przez ogół uczniów – B. Szulęcka, A. Skupińska, J.Gębala.

  21 czerwca 2000 r.

  Ostatni w historii szkoły ośmioklasiści opuścili jej progi.

   •  

    1 września 2001 r.

     Szkoła w Tujsku stała się Publicznym Gimnazjum nr 1.

     

    Grono pedagogiczne - siedzą od lewej: Teresa Czapiewska, Aleksandra Dawidowicz, Małgorzata Krajewska, Barbara Beling, Jolanta Kozłowska, stoją od lewej: Danuta Rząsa, Dariusz Różycki, Anna Pacewicz-Szymska, Tomasz Haftkowski, Danuta Kłos, Władysław Borowiak, dyrektor Barbara Piechnik

 • 14, 15 maja 2002 r.

  Uczniowie klas trzecich pisali egzamin gimnazjalny, który składał się z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Egzaminy mają charakter zewnętrzny, testy sprawdzane są przez niezależnych egzaminatorów. Ilość uzyskanych punktów decyduje o wyborze szkoły średniej.

  19 czerwca 2002 r.

  Pierwszych 76 absolwentów gimnazjum opuściło mury szkoły, dalej będą uczyć się w 3-letnich liceach ogólnokształcących lub profilowanych, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych.

  .

   • Rok szkolny 2002/2003

    Szkoła wzbogaca się o drugą pracownię internetową.

     

     

    Pani Dorota Majewska rozpakowuje sprzęt do nowej pracowni internetowej

 • 1 września 2004

  W szkole uczy się 190 uczniów w ośmiu oddziałach. Kadra pedagogiczna liczy 18 nauczycieli.

  Wprowadzona wcześniej reforma oświaty dotyczyła nie tylko zmian strukturalnych, ale także wprowadziła stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli. Od tej pory każdy nauczyciel posiada określony stopień awansu zawodowego i może ubiegać się o kolejny.

  W naszej szkole jest 3 nauczycieli dyplomowanych, 12 – mianowanych, 2 – kontraktowych, 1 – stażysta.

  W ciągu 50-ciu lat do szkoły uczęszczało łącznie 1392 uczniów, w tym: 1166 – do szkoły podstawowej, 226 – do gimnazjum.

 • 9 października 2004

  Rok szkolny 2004/2005, to był ważny rok w życiu szkoły. Obchodziliśmy bowiem 50-tą rocznicę jej powstania. Główne uroczystości odbyły się 9 października 2004 r.

  Uroczyste obchody rozpoczęła mszą święta, która odbyła się w kościele Parafii p.w. św. Stanisława B i M w Tujsku.

  Oficjalną część uroczystości rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, a następnie głoś zabrała pani dyrektor Barbara Piechnik. Bardzo serdecznie powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości. Ze szczególnym wzruszeniem przywitano pierwszą woźną – panią Helenę Matyjas.

  Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów. Program tematycznie zwiany był z jubileuszem szkoły i Dniem Nauczyciela.

  Na pamiątkę tego wydarzenia przed budynkiem szkoły posadzone zostało drzewko.

  Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było zapalenie symbolicznych świeczek na okolicznościowym torcie.

  Następnie wszyscy goście mieli okazję bliżej poznać lub przypomnieć sobie obraz szkoły. W klasach i na korytarzach przygotowano liczne wystawy, filmy i prezentacje multimedialne obrazujące życie szkoły, jej historię, ale także region, w który usytuowana jest szkoła.

   • Rok szkolny 2007/2008

    W tym roku miała miejsce kolejna reorganizacja. Szkoła w Tujsku przestaje być tylko gimnazjum, a staje się zespołem szkół, w skład którego weszła szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkoły w Tujsku uczęszczają również 5-cio i 6-ciolatki.

    Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym ubiorem szkolnym stają się mundurki szkolne. O ich kroju i ostatecznym wyglądzie zadecydowali rodzice.

     

    Uczniowie klasy III szkoły podstawowej w nowym stroju szkolnym

 • Rok szkolny 2013/2014

  12 czerwca 2014 rozpoczęły się obchody jubileuszowe 60 – lecia powstania Szkoły w Tujsku i 40 – lecia Gminy Stegna. Tego dnia uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście i rodzice brali udział w uroczystej Mszy Świętej w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Tujsku.

  Jubileusz szkoły w Tujsku połączony był z obchodami 40 – lecia Gminy Stegna. W związku z tym Wójt Jolanta Kwiatkowska wręczyła medale osobom i organizacjom szczególnie zasłużonym i mającym duży wpływ na rozwój społeczności lokalnej.

  Szczególny medal nadano Szkole w Tujsku będący wyrazem uznania dla osób związanych z oświatą. W ten sposób uhonorowano dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Tujsku oraz szkołach, których już nie ma, a dawniej należały do obecnego obwodu naszej szkoły.

  Przybyli na uroczystość zostali zaproszeni do dokonywania wpisów do księgi pamiątkowej, zwiedzania szkoły. 

  Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowane zostały bogate ekspozycje, gazetki i wystawy. Wystawy okolicznościowe przygotowane z okazji jubileuszu można nadal oglądać w Zespole Szkół w Tujsku do czego serdecznie zapraszamy.

  Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości wzięli udział w festynie jubileuszowym.

 • 23 czerwca 2017 r.

  Po osiemnastu latach pracy w szkole w Tujsku odchodzi na zasłużoną emeryturę pani Barbara Piechnik. Przez cały okres pracy w naszej szkole sprawowała funkcję dyrektora.

  1 września 2017 r.

  Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Dariusz Danecki. W życie wchodzi kolejna reforma edukacyjna. Stajemy się ośmioklasową szkoła podstawową z istniejącymi i jednocześnie wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi.